หน้าหลัก

CakePHP

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

Chanapolkhan Technological College | วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

Environment

  • Your version of PHP is 7.2.0 or higher (detected 8.2.7).
  • Your version of PHP has the mbstring extension loaded.
  • Your version of PHP has the openssl extension loaded.
  • Your version of PHP has the intl extension loaded.

Filesystem

  • Your tmp directory is writable.
  • Your logs directory is writable.
  • The FileEngine is being used for core caching. To change the config edit config/app.php

Database

  • CakePHP is able to connect to the database.

DebugKit

  • DebugKit is loaded.
  • DebugKit can connect to the database.