แบบประเมินครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
ภาคเรียนที่ 2/2563


การประเมินผลอาจารย์ ผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการสอนให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้ประเมินควรมีความเป็นธรรม
และมีความเป็นกลางมากที่สุด จึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ประเมินสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งไม่มีผลอย่างใดต่อคะแนนทุกรายวิชา


ให้นักศึกษาป้อนรหัสศึกษาแล้วคลิกปุ่ม OK